Δημοσιευμένα άρθρα

International Congress on Mathematics, MICOM 2015, September 2015, Athens

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 

 •  "Κωνικές τομές- Ιστορικό- Θεωρία". Μαθηματική Επιθεώρηση της ΕΜΕ, 48 (1997), σελ. 32- 39. Η εργασία περιλαμβάνει 3 νέα θεωρήματα των κωνικών τομών τα οποία διετύπωσα και απέδειξα. Τα συγκεκριμένα θεωρήματα μας οδηγούν σήμερα μετά από περίπου 2.300 έτη που θεμελιώθηκαν οι 3 πρώτοι ορισμοί, στον 4ο ορισμό των κωνικών τομών.
 •   "Αξιολόγηση Παιδαγωγικών Συστημάτων". Ευκλείδης Γ’ της ΕΜΕ, 52 (1999), σελ. 26- 38. Βλ. και σε Περιλήψεις Εισηγήσεων Συμποσίου των Δελφών του Κ.Ε.Ε., Δελφοί 1998.
 •   "Ο δειγματοληπτικός έλεγχος για τον προσδιορισμό του ποσοστού κάποιου ονόματος με τη χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου". Μαθηματική Επιθεώρηση της ΕΜΕ, 56 (2001), σελ. 7- 14.
 •   "Διδακτική προσέγγιση των προόδων και αναλογιών κατά τον 15ον αιώνα". Πρακτικά του Β’ Συνεδρίου Βυζαντινολόγων, Αθήνα, Σεπτέμβριος 1999, σελ. 172.
 •   "Η διδασκαλία των ριζών δευτέρας και τρίτης τάξεως. Μία διδακτική προσέγγιση που βρέθηκε σε ελληνικό χειρόγραφο της Βιέννης". Πρακτικά του Γ’ Συνεδρίου Βυζαντινoλόγων, Ρέθυμνο, Σεπτέμβριος 2000, σελ. 90.
 •   "Aλληλεπιδράσεις Μαθηματικής Παιδείας και Βυζαντινής Κοινωνίας του 15ου αι. κατά τον Βιενναίο Ελληνικό φιλ. Κώδικα 65". Πρακτικά του 19ου Πανελλαδικού Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας της Ε.Μ.Ε. με θέμα ¨Τα Μαθηματικά Διαχρονικός Παράγοντας Πολιτισμού¨, Κομοτηνή, Νοέμβριος 2002, σελ. 406-417.

Αναφορά στο άρθρο αυτό έγινε από τον κ. Δημ. Πατσόπουλο στη σελ. 15 της Διδακτορικής του Διατριβής με θέμα: ¨Διδακτικές Ανακατασκευές της Ιστορίας των Μαθηματικών¨, Τμ. Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα 2006

 •   "Θέματα Τεχνικής Εκπαίδευσης σε πρόγραμμα διδασκαλίας Μαθηματικών του 15ου αι.". Πρακτικά του Δ’ Συνεδρίου Βυζαντινολόγων, Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2002, σελ. 146.
 •   "Προβληματισμός και προτάσεις σχετικά με παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας των κλασμάτων. Επίδραση των «πιστεύω» του διδάσκοντα". Παιδαγωγικός Λόγος, τ.χ. 1 (2002), σσ. 95-107. Σε συνεργασία με τις κ. Μπούρικα Μαρία, Πέτρου Αθηνά.
 •   "Αλληλεπιδράσεις μεταξύ Δύσης και Βυζαντίου στον τομέα της Μαθηματικής Επιστήμης". Πρακτικά Ε” Συνεδρίου Βυζαντινολόγων, Κέρκυρα, Οκτώβριος 2003, σελ. 199-203.
 •   "Η Μαθηματική Παιδεία και η ορολογία της στο Βυζάντιο κατά τον 15ον αι.". Εώα και Εσπέρια , 5, (2001-2003), σελ. 51-62, ISSN: 1106-2614.

Αναφορές στο άρθρο  

α) Byzantinische Zeitschrift, band 101/2 (2008) : III. Abteilung, ed. WalterdeGruyter, Berlin, NewYork, σελ. 1066. Η αναφορά έγινε από τον Ιστορικό του Ε.Ι.Ε. κ. Χαράλαμπο Γάσπαρη.

β) Byzantinische Zeitschrift. Volume 97, Issue 1, Pages 263–515, ISSN (Print) 0007-7704, DOI: 10.1515/BYZS.2004.263, /October/2004, Published Online: 07/02/2008 από τον P. Schreiner.

γ) Poltava 1709: The battle and the myth, ed. Serhii Plokhy, Cambridge, Mass, Harvard University 2012.

 •   "Problems of Technical Education in a program of teaching Mathematics in the 15th century according to the codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (f.11r-126r)". History and Education in Mathematics and Informatics, ed. University of Latvia, 2003, σελ. 165-171, ISBN 9984-725-88-X.
 •  "The Pythagorean Rule and its application, according to a Greek Manuscript of the 15th cen. in Wien", Review of the National (Serbian) Center for Digitization, Pub. Faculty of Mathematics, Belgrade, τεύχος 9 (2006), σελ. 63-70, ISSN: 1820-0109. Αναφορές στο άρθρο 

1) Στον Σερβικό Εθνικό Κατάλογο Επιστημονικών Άρθρων

 2) ΣτοΝewsletter of History and Pedagogy of Mathematics (H.P.M.), τεύχος 66, Νοέμβριος 2007, σελ. 10.

 •  "Tα Μαθηματικά των Βυζαντινών χρυσοχόων σύμφωνα με τον Βιενναίο Ελληνικό φιλολογικό κώδικα 65 (φ. 11α-126α) του 15ου αι.". Πρακτικά (υπό έκδοση) ΣΤ” Συνεδρίου Βυζαντινολόγων, Αθήνα, Σεπτέμβριος 2005.
 •   "Η Βυζαντινή Μαθηματική Εγκυκλοπαίδεια", τομέας «Ιστορία-Λαογραφία» στην ιστοσελίδα: www.arcadians.gr. Το άρθρο αυτό επελέγη απο την ιστοσελίδα www.arcadians.gr. για τον τομέα ‘Ελληνες και Μαθηματικά’ της ιστοσελίδας μαθηματικών της Πάτρας: www.mathsforyou.gr. Το άρθρο δημοσιεύθηκε επίσης και στην εφημερίδα του παραρτήματος Ροδόπης της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας στο φύλλο 1 Μαρτίου-Απριλίου 2008, σελ. 6. Η αντίστοιχη ιστοσελίδα είναι: http://apeironews.blogspot.com.
 •   "Transcription, Introduction and Mathematical comments (in Greek)", Νewsletter of History and Pedagogy of Mathematics (H.P.M.), τεύχος 66, Νοέμβριος 2007, σελ. 8,9.
 •   "Mathematics of Byzantine Silversmiths", Proceedings Education, International Congress on Mathematics Micom 2009, September 2009, Ohrid, Fyrom, p. 38-46.
 •   "Η Ελληνική Μαθηματική Εγκυκλοπαίδεια των Βυζαντινών", Βυζαντινά τόμ. 27ος, εκδ. Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2007, σελ. 91-128.

Αναφορά στο άρθρο :

1) Στο άρθρο του Γιάννη Στόγια με τίτλο: »Προβλήματα αριθμητικά και ζητήματα κοπής νομισμάτων στην υστεροβυζαντινή περίοδο» (Υποσημειώσεις υπ” αριθμ. 19, 28), το οποίο δημοσιεύθηκε στα ηλεκτρονικά πρακτικά του Πανελλήνιου Συνέδριου »Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας» (Αθήνα 11-13/3/11) στην ιστοσελίδα: www.emdiet.gr

2 ) Στη διδακτορική διατριβή του Roberto Soto Ayala με τίτλο: " LOS “ESPEJOS DE PRÍNCIPE” EN EL MUNDO BIZANTINO COMO CONTINUIDAD DE LA TRADICIÓN RETÓRICO-POLÍTICA ISOCRÁTICA (Πανεπιστήμιιο της Γρανάδας).

 •   "The Mathematical Encyclopaedia of the 15th century", Review of the National (Serbian) Center for Digitization, Pub. Faculty of Mathematics, Belgrade, τεύχος 12 (2008), σελ. 119-130, ISSN: 1820-0109.

Αναφορά στο άρθρο έχει γίνει στον Σερβικό Εθνικό Κατάλογο Επιστημονικών Άρθρων

 •   "Ιστορικές Μαθηματικές Μέθοδοι κατά την Ελληνική Βιενναία Μαθηματική Πραγματεία", Ευκλείδης Γ’ της ΕΜΕ, 69 (2008), σελ. 101-122.
 •   “Arithmetical operations, fractions, progressions, linear equations, and roots of real numbers, according to codex Vindobonensis phil. Gr. 65 ofthe 15thcentury”, Review of the National (Serbian) Center for Digitization, Pub. Faculty of Mathematics, Belgrade, τεύχος 14 (2009), σελ. 67- 77, ISSN: 1820-0109.

Αναφορά στο άρθρο έχει γίνει στον Σερβικό Εθνικό Κατάλογο Επιστημονικών Άρθρων

 • "Η διδασκαλία των Μαθηματικών από την εποχή του Βυζαντίου έως τα χρόνια της τουρκοκρατίας και η συμβολή του Νικηφόρου Θεοτόκη, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 72 χειρόγραφο της βιβλιοθήκης της Δημητσάνας", Ευκλείδης γ” της ΕΜΕ, 71 (2009), σελ. 63-86.
 •   "Μαθηματικές Μέθοδοι των Βυζαντινών Αργυροχρυσοχόων σύμφωνα με την Ελληνική Βιενναία Μαθηματική Πραγματεία", Βυζαντινά τόμ. 32ος, εκδ. Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2012, σελ. 245-259.
 •   "Στοιχεία εξέλιξης της Μαθηματικής Παιδείας και της ορολογίας της", Πρακτικά του 29ου Πανελλαδικού Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας της Ε.Μ.Ε. Καλαμάτα, Νοέμβριος 2012, σελ. 940-955. \
 •   "Το Πυθαγόρειο Θεώρημα και οι εφαρμογές του σύμφωνα με δύο ελληνικά χειρόγραφα του 15ου και του 18ου αι." Ευκλείδης γ' της ΕΜΕ, 77 (2012), σελ. 62-87.
 •   "Η διδασκαλία των λογαρίθμων σύμφωνα με ελληνικό χειρόγραφο του 18ου αι. του Νικηφόρου Θεοτόκη". Πρακτικά της 5ης Διεθνούς Μαθηματικής Εβδομάδας της Ε.Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 27-31 Μαρτίου 2013 (υπό έκδοση).
 •   "Οι λογάριθμοι του Νικηφόρου Θεοτόκη", Πάπυροι 2, 2013, Ακαδημία Θεσμών και Πολιτισμών, σελ. 290-302.
 •   "Mathematics of Byzantine silversmiths and goldsmiths", Proceedings Education, International Congress on Mathematics MICOM 2009, September 2009, Ohrid, Fyrom, p. 38-46.
 • "The Pythagorean Rule and its application, according to a Greek Manuscript of the 15th cen. in Wien",Στο BSHM (Journal of the British Society for the History of Mathematics) Vol. 23, Issue 2, 2008, pp. 123-127
 • "Στοιχεῖα ἐξέλιξης τῆς Μαθηματικῆς Παιδείας καὶ τῆς ὁρολογίας τῶν Ἑλληνικῶν ἐπιστημονικῶν κειμένων κατὰ τοὺς Βυζαντινοὺς χρόνους ἕως καὶ τὸν 18ον αἰώνα ", Πάπυροι 3, 2014, Ακαδημία Θεσμών και Πολιτισμών, σελ. 119-142.
 • ΄΄Η διδασκαλία των λογαρίθμων στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα σύμφωνα με χειρόγραφο της Βιβλιοθήκης της Δημητσάνας΄΄, Πρακτικά 32ου Συνεδρίου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, σελ. 1090-1105, Καστοριά Οκτώβριος- Νοέμβριος 2015.
 • ''Number Theory in Byzantium Аccording to Codex Vindobonensis Phil. Gr. 65: The Numbers and the Positional Numeral System'', I N I T I A L A REVIEW OF MEDIEVAL STUDIES VOLUME 3 BELGRADE 2015 pp. 119-137.

  

Συγγραφέας Επιστημονικών άρθρων σε Βικιπαίδεια και Science Wiki