Εισήγηση στο 32ο Συνέδριο της Μαθηματικής Εταιρείας στην Καστοριά, Νοέμβριος 2015

Η παρουσίαση (1ο μέρος) αφορά στο κεφάλαιο των Λογαρίθμων όπως αυτό εμφανίζεται στον κώδικα 72 του 18ου αι. της Βιβλιοθήκης της Δημητσάνας.Το χειρόγραφο αυτό μετεγράφηκε, μελετήθηκε και σχολιάστηκε ως προς το μαθηματικό και το φιλολογικό περιεχόμενό του, καθώς και ως προς τη σημασία και τη συνεισφορά του στην Ιστορία των Μαθηματικών. Ευρίσκεται στο Πανεπιστήμιο του HARVARD, όπου έχει καταχωρηθεί ως ΠΗΓΗ για τα Μαθηματικά στη Βιβλιοθήκη Widener του Πανεπιστημίου.

Εισήγηση στην 8η Διεθνή Μαθηματική Εβδομάδα, Θεσσαλονίκη Μάρτιος-Απρίλιος 2016, Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία

Η παρουσίαση αφορά στο κεφάλαιο των Εμβαδών. Αποτελεί τμήμα από την μελέτη 2 ελληνικών χειρογράφων του κώδικα 65 του 15ου αι. της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Αυστρίας και του κώδικα 72 του 18ου αι. της Ιστορικής Βιβλιοθήκης της Δημητσάνας. Τα χειρόγραφα αυτά μετεγράφησαν μελετήθηκαν και σχολιάστηκαν ως προς το μαθηματικό και το φιλολογικό περιεχόμενό τους, καθώς και ως προς τη σημασία και τη συνεισφορά τους στην Ιστορία των Μαθηματικών. Ευρίσκονται στο Πανεπιστήμιο του HARVARD, όπου έχουν καταχωρηθεί ως ΠΗΓΕΣ για τα Μαθηματικά στις Βιβλιοθήκες Widener και Dumbarton Oaks.

Δεν υπάρχει ακόμα βίντεο

Εισηγήσεις σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια 

 • "Αξιολόγηση παιδαγωγικών συστημάτων", ανακοίνωση σε συνεργασία με την κ. Αθηνά Πέτρου, στο Συμπόσιο των Δελφών με θέμα ¨Μάθηση και Διδασκαλία. Σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις¨, το οποίο διοργάνωσε το Κ.Ε.Ε., Δελφοί, Δεκέμβριος 1998.
 • "Διδασκαλία Μαθηματικών προβλημάτων πολλαπλασιασμού, διαίρεσης, προόδων, και αναλογιών στο Βυζάντιο", ανακοίνωση στο Β’ Συνέδριο Βυζαντινολόγων Ελλάδος και Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Σεπτέμβριος 1999.
 • "Ρίζες πραγματικών αριθμών", ανακοίνωση στο Γ’ Συνέδριο Βυζαντινολόγων, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο, Σεπτέμβριος 2000.
 • "Θέματα Τεχνικής εκπαίδευσης σε πρόγραμμα διδασκαλίας Μαθηματικών του 15ου αι.", ανακοίνωση στο Δ’ Συνέδριο Βυζαντινολόγων, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Σεπτέμβριος 2002.
 • "Αλληλεπιδράσεις Μαθηματικής Παιδείας και Βυζαντινής κοινωνίας του 15ου αι. κατά τον Βιενναίο Ελληνικό φιλ. Κώδικα 65", ανακοίνωση στο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, Κομοτηνή, Νοέμβριος 2002.
 • "Problems of Technical Education in a program of teaching mathematics in the 15th century according to the codex vindobonensis phil. Gr. of the 15th century”,¨, ανακοίνωση στο International Congress ΜΑSSΕΕ: History and education in mathematics and informatics, attracting talent to science, September 15-21, 2003, Borovets, Bulgaria.
 • "Αλληλεπιδράσεις μεταξύ Δύσης και Βυζαντίου στον τομέα της Μαθηματικής Επιστήμης", ανακοίνωση στο Ε’ Συνέδριο Βυζαντινολόγων Ελλάδος και Κύπρου¨, Φιλοσοφική Σχολή Ιονίου Πανεπιστημίου, Κέρκυρα, Σεπτέμβριος 2003.
 • "The Pythagorean rule and its applications according to the codex vindobonensis phil. Gr. of the 15th century”, ανακοίνωση στο 1st SEEDI International Conference: Digitization of Cultural and Scientific Heritage, Septembre 2005, Ochrid, FYROM.
 • "Τα Μαθηματικά των Ελλήνων Αργυροχρυσοχόων", ανακοίνωση (από κοινού με την Επίκουρη Καθηγήτρια του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Μαρία Παπαθανασίου) στο ΣΤ’ Συνέδριο Βυζαντινολόγων Ελλάδος και Κύπρου¨, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, Σεπτέμβριος 2005.
 • "The Byzantine Mathematical Encyclopaedia", 3th SEEDI International Conference: Digitization of Cultural and Scientific Heritage, September 13-15, 2007, Cetinje, Montenegro.
 • "Arithmetical operations, fractions, progressions, linear equations, and roots of real numbers, according to codex Vindobonensis phil. Gr. 65 of the 15th century", 4th SEEDI International Conference: Digitization of Cultural and Scientific Heritage, June 12-15, 2008, Belgrade, Serbia.
 • "Mathematics of Byzantine silversmiths", MASSEE International Congress on Mathematics MICOM 2009, September 16- 20, 2009, Ohrid, FYROM .
 • "Στοιχεία εξέλιξης της Μαθηματικής Παιδείας και της Ορολογίας της", ανακοίνωση στο 29 Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας της ΕΜΕ, Καλαμάτα, Νοέμβριος 2012.
 • "Η διδασκαλία των λογαρίθμων σύμφωνα με ελληνικό χειρόγραφο του 18ου αι. του Νικηφόρου Θεοτόκη", 5η Διεθνής Μαθηματική Εβδομάδα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 27-31 Μαρτίου 2013.
 • ''Number Theory in Byzantium according to Codex Vindobonensis phil. Graecus 65 of the 15th cent. The numbers and the numeric position in Byzantium'', International Congress MICOM 2015, Athens September 22-26 2015.
 • ΄΄Η διδασκαλία των λογαρίθμων στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα σύμφωνα με χειρόγραφο της Βιβλιοθήκης της Δημητσάνας΄΄, 32ο Συνέδριο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, Καστοριά Οκτώβριος- Νοέμβριος 2015.
 • ΄΄Η Διδασκαλία των Εμβαδών στον Βυζαντινό και τον Mεταβυζαντινό Ελληνισμό΄΄, 8η Διεθνής Μαθηματική Εβδομάδα, Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία Παράρτημα Θεσσαλονίκης, 30 Μαρτίου-3 Απριλίου 2016.